Privacy

Klasse-TV BV is de educatieve uitgeverij die ShowMe.nl aanbiedt aan het voortgezet onderwijs.

Klasse-TV BV is een educatieve uitgeverij die digitale onderwijsmiddelen aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Wij stellen daarom hoge eisen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van onze systemen. Leerresultaten en de gegevens van onze gebruikers beschouwen wij te allen tijde als privacygevoelige gegevens.

Klasse-TV BV heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Klasse-TV BV is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst ShowMe van Klasse-TV BV. De bijlagen vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Verwerkersovereenkomst. In bijlage 1 staat beschreven welke opdracht u, als Onderwijsinstelling, Klasse-TV BV geeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in ShowMe.nl. Deze bijlage stelt u tevens in staat om ouders en leerlingen hierover te informeren.

U wordt vriendelijk verzocht de gegevens van uw school / stichting in te vullen op pagina 1 van de verwerkersovereenkomst en deze, samen met de bijlagen te laten ondertekenen of paraferen en te retourneren aan info@showme.nl

Na ontvangst van de getekende / geparafeerde overeenkomst en bijlagen controleren wij deze op volledigheid en bevestigen vervolgens de ontvangst. Op dat moment is de verwerkersovereenkomst van kracht.

Beveiligingsbijlage Privacy bijsluiter Overzicht van scholen Verwerkersovereenkomst